Licytacje

Data dodania: 21.02.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Małgorzata Kowalska na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2019 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu mającego siedzibę pod adresem ul. Kościelna 23/25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ w sali nr 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunty orne, nr działki 22/3, obszar 2,0500 ha położonej pod adresem: 87-645 Zbójno, Klonowo 1, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00023939/6.
Suma oszacowania wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 82 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy 18 10205024 0000 1302 0140 4979
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 110/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

W przypadku licytacji gruntów rolnych:
Zgodnie z przepisami usatwy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. w przetargu mogą uczestniczyć licytanci spełniający warunki określone w art.2 a ust.1 i 2. Nabywcą może być jedynie rolnik, którym w rozumieniu art. 6 ustawy jest: „osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.” Dowodem potwierdzającym prowadzenie gospodarswta – w rozumieniu art.7 ust.1 ustawy – jest „oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”, natomiast „dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały” (art.7 ust.4). Kwalifikacje rolnicze – w myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 – ma osoba, która posiada:
„a/ wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b/ tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwe, lub
c/ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d/ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.”
W myśl art. 2a ust. 4 „nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt. 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.”

Data licytacji: 27.03.2019